ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SEFFORA LTD

Category

Η SEFFORA αναζητεί οικονομικό αναλυτή κοστολό για τη μονάδα επεξεργασίας λευκού κρέατος βουλγαρίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακό Χρηματοοικονομικής Κατεύθυνσης θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.
 • 3 έτη εμπειρία σε θέση Προϊσταμένου Λογιστηρίου
 • Άριστη Γνώση ERP και Ms Office
 • Μεθοδικός, οργανωτικός, προσαρμοστικός
 • Διοικητικές ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση της Βουλγαρικής γλώσσας.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Διασφάλιση της σύννομης λειτουργίας και της τήρησης των υποχρεώσεων της επιχείρησης έναντι των φορολογικών και λοιπών κρατικών αρχών σε συνεργασία με τοπικό λογιστή
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των επισήμων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.
 • Διαχείριση όλων των θεμάτων ταμειακού προϋπολογισμού (treasury), φορολογίας νομικών προσώπων, κοστολόγηση αποθήκης, κτλ.
 • Υπόδειξη & έλεγχο συµßάσεων της εταιρείας σε θέµατα λογιστικών & φορολογικών αρχών.
 • Προετοιµασία του γενικού προϋπολογισµού της εταιρείας (Master budget) που θα περιλαµßάνει προϋπολογιστικό πρόγραµµα ταµειακών ροών (cash flow), αποτελεσµάτων χρήσεως, προϋπολογιστικούς ισολογισµούς & γενικά τους πίνακες µεταßολής οικονοµικής κατάστασης.
 • Δημιουργία Συστήματος κοστολόγησης και κοστολόγηση παραγωγής
 • Προετοιµασία των µηνιαίων απολογιστικών οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε την πληροφόρηση που θα αντλείται από τις λογιστικές εγγραφές.
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών που αποφασίζει η Διοίκηση της Εταιρίας.
 • Ανάλυση των αποκλίσεων µεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών καταστάσεων.
 • Αξιολόγηση της επίδοσης της εταιρείας ως προς τους στόχους της.
 • Παροχή αξιόπιστων οικονομικών στοιχείων και αναφορών (reporting) προς την Διοίκηση της Εταιρίας και την Μητρική Εταιρία.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τις ικανότητες
 • Παροχή κατοικίας και ατομικό συμβόλαιο ασφάλειας υγείας
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Εάν η δημιουργική εργασία μέσα στα πλαίσια μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης επιχείρησης αποτελεί για σας επαγγελματική πρόκληση, τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα υπόψιν Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων :

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

e-mail: prosthesisbulgaria@gmail.com

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • prosthesisbulgaria@gmail.com